Sasana Kepemangkuan

SASANA: ETIKA DAN TUGAS PEMANGKU

Pendahuluan

Bila kita perhatikan kegiatan keagamaan di Bali tidak lepas di dalamnya terkandung suatu ajaran mengenai etika, susila, upakara dan tampaknya aktivitas upakara dan upacara yang sangat mendominasi aktivitas kegiatan sehari-hari oleh umat Hindu di Bali. Dalam kegiatan tersebut diperlukan seorang yang diyakini mampu untuk memimpin upacara tersebut sesuai dengan tingkat upacara, untuk kegiatan tingkat upacara kecil dan menengah diperlukan seorang pemangku untuk mengantar pelaksanaan suatu upacara.

Dibalik hal tersebut di atas sebenarnya pemangku juga sangat berperan penting di dalam menuntun umat dalam memahami ajaran agama Hindu, dimana di jaman global dan informasi, seorang pemangku dituntut untuk bisa mampu membina umat terutama kepada generasi muda yang merupakan generasi penerus dalam pengemban ajaran agama Hindu, sehingga para generasi muda betul-betul memahami agamanya sendiri dan tidak terjerumus terhadap hal-hal yang negatif. Seorang pemangku diharapkan dapat meningkatkan kualitas penghayatan serta pengamalan ajaran agama sehingga diperlukan pembekalan yang cukup bari para pemangku maupun calon pemangku.

Melalui tulisan ini tanpa bermaksud untuk menggurui, diharapkan dapat membuka cakrawala dan menambah wawasan seorang pemangku maupun calon pemangku sehingga dapat mengetahui peran, tugas dan tanggung jawab sebagai pemangku dalam arti seorang pemangku tidak semata-mata bertugas menghaturkan upakara saja (dari satu sisi saja) tetapi yang utama adalah menuntun umat agar memahami hakikat ajaran agama Hindu.
Pengertian

Pada umumnya kita di Bali mendengar kata pemangku (Jro Mangku) memang hal yang sudah biasa, namun perlu kita ketahui apakah yang terkandung tersirat dari makna kata yang terkandung didalamnya pada bagian ini kita akan bahas dari beberapa sumber yang menyebutkan makna dari kata pemangku. Menurut lontar Widhi Sastra kata pemangku diuraikan menjadi ‘Pa’, bermakna “Pastika pasti”, yang artinya paham akan hakikat kesucian, dan kata ‘Mang’ bermakna “Weruh ring titining Agama” artinya paham mengenai pelaksanaan ajaran Agama. Mengingat ‘Mang’ sebagai suku kata aksara suci Dewa Iswara atau Siwa sendiri sebagai guru niskala bagi warga desa, beliau juga dijuluki sebagai Sanghyang Ramadesa. ‘Ku’ bermakna “Kukuh ring Widhi” yang artinya teguh dan konsisten berpegangan kepada Tuhan/ Ida Sanghyang Widhi.

Kemudian dari kata Widhi, diperoleh suku kata ‘di’ yang artinya “dina” (hari), dari kata ‘dina’ diperoleh suku kata ‘na’ artinya “amertha” (sumber kehidupan) dari kata amertha diperoleh suku kata ‘ta’ artinya “toya” (air), dari kata toya diperoleh suku kayaa ‘ya’ artinya “jati jatining kaweruhan ring kahananing bhuana agung muang bhuana alit (hakikat pengetahuan mengenai bhuana agung dan bhuana alit).

Dalam Lontar Sukretaning Pamangku, dinyatakan bahwa pemangku adalah perwujudan I Rare Angon (Dewa Gembala/Pengangon) yang merupakan perwujudan dari Dewa Siwa seperti dinyatakan sebagai berikut”

‘Ikang sukretaning pamangku ring khayangan, wnang tegesin pamangku kawruhakena kang mawak pamangku ring sariranta. I Rare Angon mawak pamangku ring sariranta’.

Dalam beberapa sumber lain pengertian Pemangku berasal dari bahasa Jawa Kuno, dari kata ‘pangku’ berubah menjadi kata amangku, mangku, pinangku, kapangku, yang berarti memangku, mengangga, menopang, membawa pada kedua tangan di depan dada (Zoetmulder, 1995:750). Dalam bahasa Bali, kata ini berarti nampa, menyangga, memikul beban atau memikul tanggung jawab sebagai pelayan atau perantara anatara yang punya kerja dengan Ida Sanghyang Widhi, dengan kata lain yakni orang yang menerima tugas pekerjaan untuk memikul beban atau tanggung jawab sebagai pelayan Sanghyang Widhi Wasa sekaligus sebagai pelayan masyarakat (Suhadana, 2006:6).

Menurut Keputusan Mahasabha Parisadha Hindu Dharma Indonesia II tanggal 5 Desember 1968, yang dimaksud dengan pemangku adalah mereka yang telah melaksanakan upacara yadnya pawintenan sampai adiksa widhi, tanpa ditapak dan amari aran.

Dengan berpedoman pada sastra di atas, bahwa seorang pemangku tugas pokoknya tidak cukup memberikan pelayanan kepada umat dalam rangka menyelesaikan upacara yajna saja, pemangku juga wajib menjaga kesucian diri baik untuk pribadi maupun orang lain mengingat beliau merupakan perwujudan Siwa sekala, atau Siwaning desa pakraman, sebagai pengembala umat yang bertugas menuntun umat setiap hari dalam rangka pencarian hakikat sang diri demi terwujudnya kerahayuan jagat.

Dalam aspek yuridis formal seorang pemangku adalah orang-orang yang masih tergolong ekajati, mengingat upacara penyucian sebatas mapadengen-dengenan dan pawintenan.

Hakikat Pemangku

Iki Sukretaning Pemangku:

‘iki sukretaning pemangku ring kahyangan wnang tegesing pemangku kawruhakena kang mawak pemangku ring sariranta. I Rare Angon mawak pemangku ring sariranta. Saisining bhuana agung bhuana alit ring sariranta magenah ring pangantungan hatinta ngaran. Ika ngaran I Rare Angon wruh ring sakwehing Dewa mwang maka ratuning sariranta. Mwang bhuta kala ring sariranta sami padha kawengku dening I Rare Angon.

Kunang yang ring bhuana agung ngaran pemangku, hana sunya maha rata, tan hana paran paran, paran ikang kabeh, kabeh nora hana, hana windu suwung, ika mayoga mijil ikang padma nglayang, ikang padma masarira Taya, ngaran madya asana, sang hyang malengis ngaran, sanghyang ananta wisesa ngaran Sanghyang Murtining luwih ngaran, kami nimitaning hyang kabeh, guruning hyang guru ngaran, lwirnya alit tan hana alitan, luhur tan hana luhuran, maraga bhatara Suci Suksmaning Hyang, hyang ning hyang ngaran, sakalwiring hyang kabeh sami kawengku dening Sanghyang Murtining luwih.

Anghing haywawera, bwat apadrawa denya, hana pawekasing bhatara ring pemangku, yan rawuh patatoyan Ida Bhatara ring madyapada, raris angicen bajra patatoyan, maka wruh ikang pemangku, kawit kretaning pemangku nora angagem bajra, nora wruh ring kapamangkuan, angaru-ara sira dadi pemangku, angiya-ngiya sira ngaran, kena sapaning bhatara, meh tumbuh edan, karogan-rogan, anyolong angedih-edih ring pisaga.

Yan ngastawa Bhatara aseha-seha nora turun Ida Bathara, apan sira tan eling kawit kandaning pamangku, angganggo lobha angkara, undura cara kita, kalinganya tan menget ring agamaning bhatara, tuhu sira dusun angger, Ida Pamongmong ngaran.

Iki wenang tegesing tingkahe angagem kapemangkuan, kunang yajna sregep angangge pustaka iki, tirunen sira mangku sang kulputih’.

Iki ling ning Widhi Sastra:

‘Yan hana pemangku durung adhiksa widhi muang katapak de sang Pandita Putus, tan kawenangan mabebajran, amada-mada sira mangku sang kulputih, tinemah pwa sira denira sang kulputih. Jahtasmat tan manadi jadma mwah, tan mangku ngaku mangku, yan sampun adhiksa widhi katapak dening Sang Pandita Putus, wenang sang pemangku mabebajran, mwang ngaloka pala sraya, maka walining yajna, wenang pemangku nyirating sawangsa ring pakraman. Sang mangku wenang ngawalinin yajna manut panugrahan saking Sang Nabe/Guru’.

Ling ning Kusuma Dewa:

‘Iki uttamaning pemangku, yening mangku jagat, mangku dalem ngaranya, wenang masuci purnama mwang tilem, nganggehang brata, tapa yoga, samadhi, satya ring tingkahing kadharman, mangkana tingkahing mangku jagat’.

‘Yan nora pageh ngalaksanayang kadharman, mangku sira mangku sorbet ngaran, kawenangan sira lumaku ring sor, tan kawenangan sira ngangge pustaka, kawenangan sira kabasa mangku, cantule sira nampi, dudu weruh ngaku weruh, tuhu sira dusun, salah tampen’.

‘Iki ngaran Kusuma Dewa panganggen nira sang mangku jagat, kawenangan pinaka nyuci adnyana nirmala, ngaran nare pinaka raga, bahu pinaka sirah tripada, sirah siwambha madaging tirtha, ring selaning lelata, Ongkara sumungsang pinaka candana, citta nirmala pinaka bija, sucining awak pinaka dipa, nitra manis pinaka dupa, ujar tuwi rahayu mangenakin pangrengenta, Agni ring Nabi, pinaka sekar tunjung, kucuping tangan kalih pinaka gentha, tutuknya pinaka hyang ngaran, saika tingkahing amuja, samangkana sang mangku jagat’.

‘Iki kaweruhaken tingkahing dadi mangku, wenang sor wenang luhur, sira mangku, kaya iki sira mangku kaweruhung aji, angganing sapta jati, sapta ngaran pitu, pitu ngaran pitutur, pitu ngaran putus, tus ngaran tas, tas ngaran tatas, ring daging raga sariranta’.

Ling ning Adhi Purwa Gama Sesana

‘Yan hana wwang kengin kumaweruha ri kahananing Sang Hyang Aji Aksara, yogya ngupadhayaya awak sarisanya ruhun, lumaksana tan kaharuning letuh, lamakana weruh ri jatining manusa, wenang sira mawinten rumuhun, mwang katapak denira Sang Guru Nabe, apan sira Sang Guru Nabe bipraya angupadhayaya, mwang nuntun sang sisya kayeng kawekas. Mawastu mijil saking aksara ngaranya’.

‘Yan hana wwang kengin kawruha ri kahananing sang hyang aji, tan mangupadhayaya, tan maupakara, tan matapak mwah tanpa guru, papa ikang wwong, yan mangkana Babinjat wwang ika ngaranya, apan mijil tanpa guru tan mangaskara dening niwedya, kweh prabedanya wwang mangkana, papnehnya bawak, polahnya mumpang laku, wahya kadi sato, juga kahidepannya, ri pademnya dlaha, atmanya wwang mangkana kadanda dening watek Kingkara Bala manadi entiping kawah Tambra Gohmuka, yan mangjadma mwah, matemahan ta sira sarwa Triyak Yoni, amangguhaken kasangsaran’.

‘Mne hana piteketku, yan hana wwang durung adhiksa Dwijati, haywa wehana gumelaraken Sodasa Mudra, kopedrawa ta sira denira Sang Hyang Asta Dewata, kewala amusti juga kawenang rikang wwang durung adhiksa Dwijati, ri sang arep anembah Dewa Hamreyoga aken Sang Hyang ri dalemning sarira. Mangkana piteketku ri wwang kabeh, hayma marlupa, hila hila dahat’.

Jenis Pemangku

Sesuai dengan ketetapan Mahasabha II PHDI tahun 1968 disebutkan pula, bahwa yang tergolong ke dalam rohaniman dalam tingkat Ekajati selain pemangku adalah Wasi atau Pinandita, Mangku Balian, Mangku Dalang, Pangemban, Dharma Acharya. Beliau-beliau ini tidak memiliki ikatan dengan suatu tempat suci tertentu, oleh karena itu rohaniman ini dalam melaksanakan tugasnya lebih bersifat umum, seperti menyelesaikan upacara perkawinan, upacara manusa yadnya lainnya, upacara kematian dan sebagainya.

Menurut isi Lontar Raja Purana Gama, Ekajati yang tergolong pemangku ini dibedakan menjadi 12 (dua belas) jenis sesuai dengan tempat dan kedudukan beliau-beliau ini dalam melaksanakan tugasnya.

 1. Pamangku Kahyangan Tiga.

Pemangku yang bertugas di Kahyangan Tiga, seperti pemangku Pura Desa, Puseh dan Dalem.

 1. Pamangku Pamongmong.

Pemangku yang hanya bertugas sebagai pembantu daripada pemangku yang utama di suatu pura, dengan tugas pokok mengatur tata pelaksanaan dan jalannya upacara.

 1. Pamangku Jan Banggul.

Pemangku yang hanya bertugas sebagai pembantu di pura, dalam tugas-tugas mengatur sesajen, menurunkan arca, pratima, memasang busana pada palinggih, membagikan wangsuh pada dan bija kepada umat yang sembahyang. Di beberapa tempat dikenal dengan istilah sadeg, juru sunggi, dll.

 1. Pamangku Cungkub.

Pemangku yang bertugas di Mrajan Gede yang memiliki jumlah palinggih sebanyak sepuluh buah atau lebih.

 1. Pamangku Nilarta.

Pemangku pada pura keluarga atau kawitan.

 1. Pamangku Pandita.

Pemangku yang memiliki tugas muput yajna seperti Pandita, adanya pemangku seperti ini didasarkan adanya tradisi atau purana pada daerah tertentu yang tidak diperkenankan menggunakan pemuput Pandita. Sehingga segala tugas, menyangkut pelaksanaan Panca Yajna diselesaikan oleh pemangku ini.

 1. Pamangku Bhujangga.

Pemangku yang memiliki tugas pada Pura Leluhur atau Kawitan yang tergolong paibon.

 1. Pamangku Balian.

Pemangku yang melaksanakan swadharmanya sebagai balian, mengobati orang sakit.

 1. Pamangku Dalang.

Pemangku yang melaksanakan tugas / swadharmanya sebagai dalang.

 1. Pamangku Lancuban.

Pemangku yang bertugas sebagai mediator membantu dalam matuwun, untuk memohon petunjuk dari dunia niskala.

 1. Pamangku Tukang.

Pemangu yang paham ajaran wiswakarma, serta segala yang tergolong pekerjaan tukang undagi, sangging, pande, dan sejenisnya.

 1. Pamangku Kortenu

Pamangku yang bertugas di Pura Prajapati atau Pengulun Setra.

Kewenangan Pemangku

Pemangku memiliki batas kewenangan yang berbeda dengan sulinggih di dalam mengantar yajna, berdasarkan keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu IX Tahun 1986, yaitu:

 1. Menyelesaikan upacara rutin atau pujawali/ piodalan pada pura yang diemongnya serta mohon tirtha kehadapan ista dewata yang distanakan di pura tersebut termasuk upacara pembayar kaul/ sesangi.
 2. Bila menyelesaikan tugas kepemangkuan di luar pura yang diemong, pemangku/pinandita tidak diperkenankan muput, melainkan nganteb, dengan tirtha pamuput dari sulinggih.
 3. Dalam penyelesaian upacara, pemangku diberi wewenang, bhuta yajna sampai pancasata, ayaban sampai pulagembal, manusa yajna dari bayi lahir sampai dengan otonan biasa, pitra yajna wewenang diberikan sampai pada mendem sawa disesuaikan pula dengan catur dresta yang ada.

Menurut dalam Lontar Tattwa Dewata disebutkan kewenangan pemangku ngantebang upakara yang isinya:

‘Mwah kang wenang ngaturang pabanten de mangku juga wenang sane wruh ring kandaning dewa tur ya wruh ring utpeti, stiti, pralinaning dewa, ikang wruh ring tatwaning sad rasa, ika juga maka wnangane angasrenin haturan ring bhatara mwah sakahyangan sang haji bali’.

Bila seorang pemangku menggunakan Genta di  dalam pelaksanaan upacara disebutkan di dalam Lontar Kusuma Dewa:

‘Hana pweksing Bhatara ring pamangku Ida, yan rawuh tatoyan ring mrecapada, raris angicen bajra tatoyan, maka wruh ikang pamangku kawit kretaning bhatara. Yan nora nganggen bajra, nora weruh ring kapamangkuan angaru ara sira, dadi pamangu angiya-iya sira’.

Kewenangan pemangku menurut Lontar Sangkulputih sebagai berikut:

‘Kunang kramanira yan sampun sira abersih anuwun pada ring sang brahmana Pandita Siwa Yogiwara, wawu wenang sira angrasukaken sakbwating haji sangkulputih, yan durung samangkana, tan wenang tulah pwakita, kena sodha denira Sanghyang Weda, apan kita langgana tulah tempal ngaran’.

‘Kunang yan sira ki pamangku wawu abersih dening pawintenan olih nugrahanira sang pandita, bwatning dharma pawintenan agama, marajah sastra ring raga, wenang iki tutakena, aja nuna lewihin, apan krama wus spatika, nugrahanira Sanghyang Haji, yan tan mangkana, baya keneng dosa sira de bhatara’.

Yang disebut ‘abersih anuwun pada’ dalam hal ini maksudnya bukan ditapak oleh Ida Sulinggih, tetapi tingkat banten pawintenan dan rerajahannya yang dapat disebut Mangku Gede atau Pamangku Putus dibenarkan memakai pangastawa Sangkulputih.

Tugas dan Kewajiban.

Secara rinci tugas dan kewajiban pemangku telah diatur dalam awig-awig Desa Pakraman, untuk Pamangku Kahyangan Desa. Jika Pamangku Kawitan atau Pamangku Pura Keluarga diatur berdasarkan kesepakatan pangemponnya, namun secara umum tugas dan kewajiban pemangku adalah sebagai berikut:

 1. Melaksanakan tugas kepemangkuan dengan konsisten dimana yang bersangkutan ditetapkan sebagai pemangku. Senantiasa selalu menjaga kesucian diri dan pura.
 2. Menjaga artha milik pura dan memelihara kebersihan serta kesucian pura dan segala hal yang dipandang dapat menodai kesucian pura.
 3. Menuntun umat dalam menciptakan ketertiban dan kehikmadan pelaksanaan upacara.
 4. Sebagai duta dharma yang senantiasa memberikan tuntunan kepada umat menyangkut pengembangan ajaran-ajaran agama.

Sarana Kepemangkuan.

Dalam Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Aspek-Aspek Agama Hindu VI Tahun 1980 disebutkan:

 1. Busana lan upakarana pamangku.
  • Pada saat pemangku melaksanakan tugas kepemangkuannya supaya berpakaian serba putih dan tata busananya sesuai dengan etika kepemangkuan.
  • Seorang pemangku tidak dibenarkan menggunakan perlengkapan Siwa Upakarana: lungka-lungka, padamaran, sasirat, genitri gondala, sempet tripada, siwamba layaknya perlengkapan dan busana Sulinggih, seorang pemangku patut menggunakan Mangkupakarana seperti: genta, dupa sesirat kusangra, sekar, padma janur, pasepan, caratan toya anyar, menyan astinggi, sangku atau payuk anyar tirtha panglukatan, bija, tetabuhan arak berem, canting tirtha kakuluh, tatakan dulang.
 2. Kesepungan letuh dan kecuntakan.

Semua tindakan yang tidak baik dan tercela harus dihindari oleh seorang pemangku sebeb kesemuanya itu akan menyebabkan kekotoran di dunia ini hal ini telah disebutkan di dalam Bhagawad Gita XVI.21 ‘Triwidham narakasyedam dwaram nasanam atmanah, kamah krodhas tatha lobhas tasmad etat trayam tyajet’. Artinya “Ada tiga jalan menuju ke neraka, kama, krodha dan lobha, setiap orang hendaknya menjauhkan sifat yang ketiga tersebut sebab ketiga hal tersebut akan menjerumuskan kita dari tujuan hidup dan menempatkan sang atma ke alam neraka”.

Ketiga sifat tersebut di atas akan menyebabkan sifat dan perilaku kita sebagai berikut:

 1. Tri Mala:
  • 1) Mithya Hrdaya   : kahyune sane linyok.
  • 2) Mithya Wacana : linyok ring semaya.
  • 3) Mithya Laksana : berperilaku tidak baik (dudu)
 2. Sad Ripu:
  • 1) Kama     : ngulurin indriya
  • 2) Lobha     : loba drowaka
  • 3) Krodha   : setata gedeg
  • 4) Mada      : mamunyah
  • 5) Moha      : inguh lan bingung
  • 6) Matsarya : irihati
 3. Panca Ma
  • 1) Mamotoh             : senang berjudi
  • 2) Mamaling             : mencuri
  • 3) Mamunyah           : suka mabuk minuman keras
  • 4) Mamadat             : merokok, narkotika
  • 5) Mamitra               : berselingkuh
 1. Kacuntakaning Pamangku
 2. Menurut Lontar Tata Krama Pura seorang pemangku tidak kena cuntaka apabila:
  • Kalau ada salah satu krama desa, banjar atau keluarga yang meninggal yang berlainan pekarangan (tidak dalam satu pekarangan) seorang pemangku tidak kena cuntaka oleh sebab itu seorang pemangku bisa menjalankan tugas kepemangkuannya. Jika yng meninggal satu pekarangan dengan pemangku, Ki Pamangku kena cuntaka 3 hari atau lebih menurut dresta/ aturan yang berlaku di desa tersebut. Kalau ada anak putu ki pamangku meninggal, kena cuntaka tujuh hari setelah itu ki pamangku wajib aprayascita. Sedangkan seorang Brahmana Pandita tidak kena cuntaka.
 3. Menurut ketusan Lontar Widhi Sastra Swa Mandala sebagai berikut:
 • ‘Mawah yan hana kahyangan panyiwian sang ratu, yaduam prasadha ring kahyangan ika, masanding umahnia maparek, tan pabelat marga ri tekaning kapatian de mangku hageakna pprateka haywa ngaliwat salek suwenya. Yan hana halangan bhumi bhaya kinwande sang ratu dohaken anyekah wangke ika , yan prahimba marep juga same anyekah wangke, yan anti amreteka, wenang mulih ring dunungania nguni, haywa nyekeh sawa ring dunungan de mangku sasuwe-suwenia lemah ikang parhyangan sang ratu, palania sang ratu gering, reh de mangku angungku cemer. Yan doh anyekeh wangke selat marga rurung, limang dina de mangku kacuntakan dadi de mangku ulah ulih ring kahyangan, ngaturang pasucian. Yan de mangku nyekeh wangke ring umahe, salawase tankawasa de mangku ka kahyangan sapuputan sawa ika mabhasmi luwar cuntakania’.
 1. Menurut Lontar Tattwa Siwa Purana.
  • ‘Yan sampun madeg pamangku, tan kawenangan cemer, yan wenten pamangku malih ngambil rabi, ri wusnia mapawarangan, wenang sira mangku malih manyepuh, pawintenan nguni, mwah ngaturang pasapuh ring pura, mwah wadonne punika wenang nyepuh. Apan tan kari karaketan letuh, yan marabi saking paican nabe, mwang guru wisesa, kalih saking pakramane, ngaturin marabi, punika dados ngaturang pangrebu alit, ring pura-puura nente ja masasap’.
 1. Kacuntakan Mangku Istri

Mangku Istri kena cuntaka, disebabkan oleh datang bulan (kotor kain) lamanya sama seperti kebiasaan, sesudah bersih, berkeramas dan maprayascita, setidak-tidaknya matirtha panglukatan sebelum ngaturang ayah ke pura.

Menurut Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Aspek-Aspek Agama Hindu VI Tahun 1980 disebutkan:

 1. Kecuntakaan akibat melahirkan yang kena cuntaka suami termasuk rumah yang ditempati, istrinya lamanya cuntaka 42 hari, sedangkan suami lamanya cuntaka setidak-tidaknya sampai bayi kepus pungsed.
 2. Cuntaka disebabkan kelabuhan bobot (abortus), lanang istri termasuk rumahnya lamanya cuntka 42 hari setelah itu aprayascita.

Larangan Bagi Pemangku.

Dalam upaya memelihara kesucian diri sebagai pemangku, berdasarkan sumber sastra yang ada, beberapa larangan yang patut dijauhi oleh seorang pemangku:

 1. Dalam Lontar Kusuma Dewa diuraikan sebagai berikut:
 • ‘Yan Hana pamangku widhi atampak tali, cuntaka dadi pamangku, wenang malih maprayascita kadi nguni upakarania, wenang dadi pamangku widhi malih yan nora mangkana phalania tan mahyunin bhatara mahyang ring kahyangan’.

Terjemahan:

“Bilamana seorang pemangku pura pernah diikat/ diborgol dipandang tidak suci pemangku tersebut, wajib kembali melaksanakan upacara penyucian seperti sedia kala, dibenarkan ditetapkan kembali sebagai pemangku bila tidak demikian akibatnya tidak berkenan Tuhan turun di pura”.

 • ‘Yan hana mangku widhi sampun putus madiksa widhi mawinten, mapahayu agung, ikanang antaka away pinendem, tan wenang ila-ila dahat, ikang bhumi kena upadrawa ikang panenggeking bhumi’.

Terjemahan:

“Blia ada pamangku pura yang telah melaksanakan pewintenan hingga tingkat mapahayu agung, tatkala kematiannya jangan dikubur, bahaya akan mengancam, kena kutukan penguasa pemerintah”.

 • ‘Aja sira pati pikul-pikulan, aja sira kaungkulan ring warung banijakarma, aja sira munggah ring soring tatarub camarayudha, saluwiring pajudian, mwang aja sira parek saluwiring naya dusta’.

Terjemahan:

“Pemangku jangan sembarangan memikul, jangan masuk ke warung tempat berjualan yang tidak diupacarai, jangan duduk di arena sabung ayam, semua jenis perjudian, dan jangan dekat dengan niat yang jahat”.

 • ‘Yan pamangku mawaywahara, tan wenang kita anayub cor teka wenang adewa saksi’.

Terjemahan:

“Bilamana pemangku bersengketa, berperkara tidak patut mengangkat sumpah dengan cor, yang patut dilakukan adalah mohon pesaksi kehadapan Hyang Widhi”.

 • ‘Samaliha tingkahing pamangku, tan kawasa keneng sebelan sira pamangku, yan hana wwang namping babatang tan kawasa sira mangku marika, tur tan kawasa amukti drewening wwang namping babatang’.

Terjemahan:

“Dan lagi perilaku menjadi pemangku, tidak dibenarkan dinodai oleh cuntaka, bila ada orang yang punya kematian (jenasah) tidak dibenarkan pemangku mengunjungi orang yang kedukaan tersebut, apalagi menikmati makanan dan minuman di tempat tersebut”.

Walaupun demikian dalam situasi dan keadaan tertentu, pemangku sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, jika keluarga meninggal misalnya atau tanpa sengaja terlibat dengan aktivitas yang tidak terjamin kesuciannya. Lontar Sodasiwikerama memberikan jalan keluarnya, maka seorang pemangku diwajibkan mengucapkan mantra Aji Panusangan:

‘Iki Sang Hyang Aji Panusangan, ngaran, pangeleburan letuhing sarira, palania tan keneng sebelan, salwiring mageleh ring prajamandala, wenang sakama-kama apan sang hyang mantra utama, yan tasak dening ngarangsukan mantra iki, saksat mawinten ping telu, gelaraken siang latri’.

Mantra:

“Idep aku anganggo Aji Kotamah, amangsa-amungsung aku tan pabersihan, aku pawaking sera, suka kang akasa, suka kang perthiwi, tan ana aku keneng sebelan, apan aku teka ameresihin awak sariranku (teka bersih-bersih-bersih)”. 3X

Dalam Lontar Tattwa Siwapurana

 • ‘Samaliha yan sampun madeg pamangku tan wenang ngambil banteng, mikul tenggala mwang lampit, tan palangkahin sawa, sarwa sato, salwiring sane kinucap cemer’.

Terjemahan:

“Dan lagi bila sudah menjadi pemangku, tidak patut mengaambil sapi, memikul alat bajak, tidak dilangkahi jenazah, binatang maupin segala yang tergolong ternoda dalam aspek keagamaan”.

Dalam Paruman Sulinggih Tingkat Provinsi Bali tahun 1992 telah diambil suatu kesimpulan yaitu: ‘pamangku tan pati pikul-pikul’, tidak dibenarkan ikut ngarap sawa, tan wenang cemer. Bila terbukti, pemangku patut melaksanakan aprayascita atau nyepuh.

Brata Pemangku

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pemangku, pemangku senantiasa harus melandaskan dirinya dengan selalu berpegang teguh pada sastra agama, pemangku dipantangkan untuk melakukan tindakan yang disebut dengan ‘Nyamuka’ yaitu ‘Angwikoni awaknya dewek’, artinya menjadikan dirinya selaku pandita yang sesungguhnya belum memiliki kewenangan untuk itu.

Untuk menyangga tugas yang begitu mulia itu seorang pemangku wajib melaksanakan brata disiplin yang ketat, sebagai landasan untuk mencapai tuhan, sesuai pernyataan Yajurweda XIX.35 sebagai berikut:

‘Vratena diksam apnoti, diksaya apnoti daksinam, daksina srasddham apnoti, sraddhaya satyam apyate’.

Terjemahan:

“Dengan menjalankan brata (disiplin diri) seseorang mencaai diksa (penyucian diri), dengan diksa seseorang memperoleh daksina (penghormatan), dengan daksina seseorang memperoleh sraddha (keyakinan yang teduh), melalui sraddha seseorang memperoleh satya (Hyang Widhi)”.

Lebih lanjut brata ini dijabarkan menjadi Yama dan Niyama Brata, terdiri dari:

 1. Yama Brata terdiri dari:
  1. Ahimsa                          : tidak membunuh, menyakiti makhluk lain
  2. Brahmacari                    : tekun memperdalam ilmu keagamaan
  3. Awyawahara                 : tidak pamer dan dapat mengekang hawa nafsu
  4. Asteya                           : tidak suka mencuri, korupsi, mengambil milik orang lain
  5. Satya                             : senantiasa menjunjung kebenaran, taat dan jujur
 2. Nyama Brata terdiri dari:
  1. Akroda              : mengekang api amarah, nafsu serta berusaha   mengendalikan diri.
  2. Guru susrusa       : selalu taat kepada perintah guru, serta mengikuti semua ajarannya.
  3. Sauca                 : selalu melembagakan kesucian dalam kehidupan sehari-hari.
  4. Aharalagawa       : tidak sembarang makan dimakan.
  5. Apramada          : tidak menghina, melecehkan pendapat orang lain serta mabuk terhadap apa yang dimiliki.

Secara khusus bebratan tentang kepemangkuan ini termuat dalam Lontar Tattwa Dewa sebagai berikut: ‘Pamangku tan amisesa gelah anake juang, tembe-tembe ring niskala’. Artinya: “pemangku tidak dibenarkan mengambil milik orang lain, lebih-lebih milik pura”. Hal ini mengingatkan agar para pemangku tidak rakus terhadap kepunyaan pura, seperti sesari maupun barang-barang lainnya yang dipersembahkan oleh umat.

Selanjutnya tentang bebratan pemangku dalam rangka menjaga kesucian diri ‘susila ambeking budhi’ dan menghindari perbuatan dursila maupun yang dipandang mencemari dirinya secara lahhir batin, juga ada brata lainnya disebutkan dengan brata haji kreta namanya, sebagai berikut:

‘Nihan haji kretta ngaran, tingkahe mamangku, asuci purnama tilem, ika maka wenang adenging abrata, kawasa mangan sekul, kacang-kacang garam, aywa mangan ulam bawi lonia satahun, malih abrata mangan sekul iwaknia tasik lonia solas dina, malih abrata amangan sekul iwaknia sarwa sekar lonia tiga dina, nihan brata amurti wisnu ngaran, kawasa mangan sekul iwaknia sambeda, aywa nginum toya solas dina lonia, brataning abrata ngaran’.

Terjemahan:

“inilah haji kreta namanya, perilaku menjadi pemangku, menyucikan diri purnama tilem, itulah kelengkapan melaksanakan brata, diwajibkan makan nasi, kacang-kacang, garam, jangan makan daging babi lamanya setahun, dan lagi makan nasi dengan lauk garam lamanya sebelas hari, dan lagi abrata makan nasi lauknya bunga-bungaan lamanya tiga hari, ini brata amurti wisnu namanya, dibenarkan makan nasi lauknya sembarangan namun jangan minum air sebelas hari puncak brata namanya”.

Hak-Hak Seorang Pemangku.

Sebagai wujud penghargaan terhadap tugas dan kewajiban pemangku yang cukup berat, Seminar Kesatuan Tafsir Aspek-Aspek Agama Hindu VI tahun 1980 ditetapkan sebagai berikut:

 1. Bebas dari ayahan desa, sesuai dengan tingkat kepemangkuannya.
 2. Dapat menerima bagian sesari aturan atau sesangi.
 3. Dapat menerima bagian hasil pelaba pura (bagi pura yang memiliki)

Walau telah diatur seperti di atas, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat maupun awig-awig yang telah disepakati, baik yang berlaku di lingkungan suatu pura maupun desa adat, pemangku kahyangan desa menjadi tanggung jawab Desa Pakraman.

Bagi pemangku yang bertugas di luar Kahyangan Desa, mendapatkan penghargaan dan hak dari kelompok pangempon pura tempatnya bertugas sebagai pemangku, sedangkan kewajiban terhadap Desa Pakraman dan Pura Kahyangan Desa masih dibebani dalam tingkat tertentu sesuai dengan awig-awig setempat.

Sedangkan pemangku jenis Pinandita, Pemangku Dalang, Pemangku Tukang, tidak mendapat luput, karena tugasnya tidak terkait secara langsung dengan suatu pura tertentu.

Di luar dari hak yang berupa penghargaan kepada pemangku seperti tersebut di atas, berdasarkan kesepakatan maupun awig-awig pemangku sering diberi penghargaan berupa:

 1. Punia berupa pakaian setiap setahun sekali atau berupa dana/ uang dari perseorangan maupun lembaga yang sifatnya tidak mengikat.
 2. Bila meninggal, biaya pengabenan ditanggung Desa Pakraman atau pengempon pura dimana pemangku tersebut bertugas.

PENUTUP

Demikianlah pemangku sebagai panutan masyarakat, patut memimpin dan menuntun masyarakat dalam melakukan upacara yajna, baik di pura maupun di masyarakat sebagai komunikator umat kepada Tuhan. Untuk itu pemangku wajib memahami ajaran-ajaran susastra suci agama Hindu yang telah ditetapkan kemudian lanjut mengamalkan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

sumber : Radheyasuta

Iklan

Perihal blijul
Orang yang simpel dan sederhana. Suka tantangan dan suka menulis dari berbagi tulisan yang sekiranya menarik. Saya orang yang apa adanya. Lebih suka menggali diri sendiri dan keyakinan sendiri, tanpa bermaksud melukai orang lain. Jangan tersinggung dengan apa yang saya buat. Jika tak berkenan, jangan mampir ya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Dasar Bali

Balinese culture, tradition, tourism and book

ST Kawula Wisuda Banjar Kulub Tampaksiring

Sekaa Teruna-Teruni Banjar adat Kulub. Tampaksiring, Gianyar-Bali.

WP SHOP COLLECTION

Belanja Murah Terjamin & Berkualitas, Disini Tempatnya!!!

desak14cemplok

Serasa hidup kembali

...blog nak belog...

...catatan harian seorang manusia biasa...

Nyoman Djinar Setiawina

Sakiti diri sendiri sebelum menyakiti orang lain. Pengenalan terhadap diri sendiri awal daripada pengembangan pengetahuan.

Dharmavada

Pembawa Pesan Kebajikan & Kebenaran

CORETAN

Luapan Pikiran Tertulis Dalam Kertas

Baliaga

menggali jati diri orang Bali

Wahana08's Journey Weblog

mari berbuat untuk kebaikan

INDONESIA EX-MUSLIM FORUM

Telling the truth about Muhammad and Islam

Puisi dan Cerpen Bali

Kumpulan-kumpulan puisi dan cerpen bahasa Bali karya I Wayan Kertayasa

perskanaka

LPM KANAKA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS UDAYANA

aryaoka blog

oka just oke...

IMBASADI

Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah se-Indonesia

FACETRICK's MP3 BALI

BANYAK CARA DENGAN TRICK

Indonesia Proud

Bangunlah Jiwanya...Bangunlah Badannya...Untuk Indonesia Raya!

Media Kanak Dusun

Istiqomah Dalam Bekarya Menuju Kemandirian

%d blogger menyukai ini: